Подвиг живет вечно

К 70-летию освобождения Беларуси

Великий освободительный поход

           К лету 1944 г. на советско-германском фронте сложи­лось благоприятное положение для наступательных дей­ствий Красной Армии, которая прочно удерживала стратегическую инициативу. Перед советскими войсками была поставлена задача разгромить центральную группи­ровку немецких войск — группу армий «Центр», освобо­дить Беларусь и выйти к государственной границе СССР.
           Белорусская наступательная операция «Багратион» (23 июня — 29 августа 1944 г.). Белорусская наступатель­ная операция по своим масштабам, количеству участво­вавших в ней сил является одной из самых крупных не только в Великой Отечественной, но и во Второй миро­вой войне. Эта операция получила кодовое название «Багратион». На первом ее этапе — с 23 июня по 4 июля 1944 г. — были успешно проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская и Полоцкая операции, была окружена минская группировка врага. На втором этапе — с 5 июля по 29 августа 1944 г. — были осуществ­лены Шяуляйская, Вильнюсская, Каунасская, Белостокская и Люблин-Брестская операции.
           С учетом дополнительных резервов, полученных в ходе боев, в операции «Багратион» с обеих сторон уча­ствовали более 4 млн человек, было задействовано око­ло 62 тыс. орудий, свыше 7100 самолетов.
           Линия фронта на белорусском участке к началу опе­рации «Багратион» проходила восточнее Полоцка, Ви­тебска, Орши, Могилева, Жлобина, западнее Мозыря и далее вдоль реки Припять до Ковеля. Она огибала Бе­ларусь с севера и юга почти по всей ее территории.
           Этот гигантский выступ имел исключительно важное стратегическое значение в системе обороны немецких войск. Он защищал их главные стратегические направ­ления (Восточно-Прусское и Варшавско-Берлинское) и обеспечивал устойчивое положение группы армий в Прибалтике.
           На территории Беларуси германские агрессоры созда­ли мощную глубокую (до 270 км) линию обороны «Фатерланд» («Отечество»). Само название этой линии под­черкивало, что от ее мощи зависит судьба Германии.

       

Операция "Багратион"

  Аперацыя "Багратыён" пачалася раніцай 23 чэрвеня 1944 года, і ўжо 24 чэрвеня лінія абароны была прарвана. 26 чэрвеня былі вызваленя Віцебск і Жлобін, 27 - Орша, 28 – Магілёу, Шклоў,Быхау. Асіповічы. Савецкія войскі імкліва набліжаліся да Мінска, і 3 ліпеня 1944 года ён быў вызвалены. Адначова была вызвалена Вілейка і перарэзана дарога на Брэст – шляхі адступлення для немцаў былі адрэзаны, у "кацёл" папала каля 100 тыс. салдат і афіцэраў. Першы этап аперацыі быў завершаны 4 ліпеня, група армій “Цэнтр" пацярпела сакрушальнае паражэнне, але наступленне на гзгым не спынілася. 4 ліпеня былі вызвалены Полацк, 9 ліпепя – Навагрудак, 14 - Пінск і Ваўкавыск, 16 - Гродна. 28 ліпеня с вызваленнем Брэста закончылася вызваленне Беларусі. У выніку Беларускай наступальнай аперацыі савецкія войскі выйшлі да Рыгі і мяжы з Усходняй Прусіяй. Але напярэдадні былі яшчэ месяцы ўпартых баёў. Толькі 16 красавіка пачнецца Берлінская аперацыя, пад час якой 30 красавіка Сцяг Перамогі будзе ўзняты над рэйхстагам. 8 мая 1945 года Германія падпісала Акт а6 безумоўнай капітуляцыі. 2 верасня 1945 года Акт а6 безумоўнай капітуляцыі падпісала Японія. Другая сусветная вайна скончылася.

 

Истоки Победы

  Партызанскі рух.Антыфашысцкая барацьба на Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны распачалася з першых дзён нямецкай акупацыі рэспублікі. Галоўнай сілай антыфашысцкага супраціўлення на Беларусі стаў партызанскі рух.
Слова "партызан" (ад франц. partisan - член атрада, арганізаванага з прадстаунікоў народных масс для барацьбы з ворагам на акупіраванай тэрыторыі) шырока вядома з часоў сярэдневякоўя ў Еўропе. Пазней партызанамі пачалі называць удзельнікаў узброенай барацьбы супраць іншаземных захопнікаў у варожым тыле.
Партызанскі рух не з'яуляецца толькі нацыянальнай беларускай з'явай. Справа ў іншым - дзейнасць партызанскіх атрадаў i злучэнняў на Беларусі у гады Другой сусветнай вай­ны набыла асабліва значныя памеры. Супраць акупантаў змагаліся не асобныя атрады дыверсантаў, на барацьбу падняўся ледзь не ўвесь народ. У радах антыфашысцкага руху на тэрыторыі рэспублікі налічвалася каля 444 тыс. партызан i падпольшчыкаў, 374 тыс. чалавек з'яуляліся байцамі 1255 партызанскі1х атрадаў, большасць з якіх былі аб'яднаны ў 213 брыгад. Колькасць беларусаў у партызанскіх атрадах складала 71,1%, pycкіx - 19,3%, украінцаў - 3,9% i 5,7% былі прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў.
Ужо на пачатку нямецкай акупацыі Беларусі ў чэрвені 1941 г. пачалі дзейнічаць першыя партызанскія атрады. Сярод арганізатараў былі Ц. П. Бумажкоў, В. 3. Корж, Ф. I. Паўлоўскі i інш.
26 чэрвеня 1941 г. першы сакратар Акцябрскага РК КП(б)Б Гомельскай вобласці Ц.П. Бумажкоў i упаўнаважаны Наркамата нарыхтовак па Акцябрскаму раёну Ф.І.Паўлоўскі стварылі партызанскі атрад "Чырвоны Кастрычнік". Сумесна з часцямі Чырвонай Арміі ён вёў бai з нямецкімі войскамі на р. Пціч.

Разведка представляла собой целый комплекс способов сбора, обработки и передачи информации о войсках противника, его политических и экономических целях, положении на захваченной территории. В каж­дом отряде имелась разведывательная группа, поддерживавшая тесную связь с подпольщиками, которые действовали во вражеских гарнизонах и ок­купационных органах. Разведывательную деятельность вели даже семья­ми. Шесть сестер Ховренковых из деревни Ганцевичи Шкловского райо­на передавали информацию в бригаду «Чекист». Белорусские партизаны сумели создать чрезвычайно широкую разведывательную сеть. Свыше 18 тыс. агентов и связных, рискуя жизнью, сообщали партизанам о наме­рениях врага. Значительная часть информации передавалась командованию.

Пропаганда и агитация среди партизан и населения. Одним из важней­ших направлений деятельности патриотов являлись организация и прове­дение на оккупированной территории агитационно-пропагандистской работы. именно от нее в значительной степе­ни зависел размах антигерманского со­противления. Использовались разные формы агитационно-пропагандистской деятельности среди населения: беседы, собрания, митинги, выпуск и распространение подпольных газет, листовок, призывов. В партизанских формиро­ваниях имелись группы распространителей не­легальной литературы, агитаторов и пропаган­дистов. Несмотря на сложность работы в тылу захватчиков, размах агитационно-пропагандист­ской деятельности был внушительным.
В Витебской области действовали 22 агитколлекти­ва и свыше 800 агитаторов. Только в период с июня по ноябрь 1942 г. они распространили около 6 млн экзем­пляров листовок и газет. В Копыльском районе Минской области ежемесячно проводилось около 300 агитаци­онных собраний. Агитколлективы Могилевской облас­ти с августа по октябрь 1 943 г. сделали 5750 докладов. В Кореличском районе Барановичской области в пер­вой половине 1944 г. состоялось 627 собраний и бесед на которых присутствовало свыше 22 тыс. жителей.
В ряде партизанских зон устраивались ки­нопросмотры. Во всех отрядах выпускались боевые листки и стенные газеты. Подсчитать общее количество проведенных агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на срыв политики оккупантов, сложно. Партизаны ежедневно целенаправленно готовили население к борьбе с захватчиками.

 Белорусские писатели рассказывают

                  

 

 

  • Республика Беларусь
    г. Гродно ул. Терешковой, 28

  • +375 (152) 62-35-99

  • +375 (152) 62-36-30

  • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.