Тематические выставки

ДУХОЎНАЯ СПАДЧЫНА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ

27
Б59
Біблія : факс. узнаўленне Бібліі, выд. Ф.Скарынаю ў 1517-1519 гг.: у 3 т. Т.1 / Прадм. А.Л. Петрашкевіч. - Мінск : БелСЭ, 1990. - 830 с. : іл. : 27 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего:1  ЧЗ (1)

ФАКСІМІЛЬНАЕ ЎЗНАЎЛЕННЕ ПЕРШАЙ БЕЛАРУСКАЙ I ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКАЙ ДРУКАВАНАЙ КНІГІ ЗДЗЕЙСНЕНА 3 НАГОДЫ 500 ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ФРАНЦЫСКА, СЫНА СКАРЫНІНА 3 ПОЛАЦКА, У НАВУКАХ ВЫЗВАЛЕНЫХ I ЛЕКАРСКІХ ДОКТАРА — ДРУКАРА, ACBETHIKA, ПІСЬМЕННІКА I МАСТАКА ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ.
.............................................................................................................................................
94(476)
Б93
Бутрамееў, У.
Вялiкiя i славутыя людзi беларускай зямлi: для дзяцей малодшага i сярэдняга школьнага ўзросту / У. Бутрамееў ; маст. М. Рыжы. - 2-е выд. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броукі, 1996. - 128 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего:1  ЧЗ (1)

Кніга У.Бутрамеева энаёміць дзяцей з выдатнымі гістарычнымі асобамі беларускай зямлі. У займальнай папулярнай форме выкладае старажытную гісторыю Беларусі, вучыць любіць свой край. Будзе цікава для ўсіх, хто жадае ведаць гісторыю Беларусі. Кніга багата ілюстравана.
.............................................................................................................................................
1(091)(476)
С42
Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник/Белорус. Сов. Энциклопедия; Редкол. Н. П. Шамякин (гл. ред.) и др.— Мн.: БелСЭ, 1990.--631 с.: ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего:1  ЧЗ (1)

«Франциск Скорина и его время» — русскоязычное издание второй в Белоруссии персональной энциклопедии, которая освещает основные моменты жизни и деятельности белорусского и восточнославянского первопечатника и просветителя Ф. Скорины. Энциклопедия содержит 738 статей, посвящённых скорининским изданиям, предшественникам и современникам первопечатника, развитию его просветительских традиций, отражению образа Скорины в литературе и искусстве, социально-политическим условиям в Белоруссии в XV—XVI вв. Издание богато иллюстрировано текстами и гравюрами из книг Скорины. Рассчитано на всех тех, кто интересуется историей общественной мысли и развитием книгопечатания в Белоруссии.
.............................................................................................................................................
1(091)(476)
С47
Слаўны сын Беларусі: Кніга пра Скарыну: Для сярэд. і ст. шк. узросту / Прадм. А. I. Мальдзіса; Уклад. і пасляслоўе С. С. Панізніка; Маст. Р. У. Кондрад.— Мн.: Юнацтва, 1994.— 254 с: іл.— (Школьная бібліятэка).

Имеются экземпляры в отделах: всего:1  ЧЗ (1)

У кнігу ўвайшлі творы, прысвечаныя беларускаму першадрукару, гуманісту і асветніку Ф. Скарыне — літаратурна-біяграфічны нарыс А. Клышкі «Францыск Скарына, альбо zк прыйшла да нас кніга», аповесць А. Лойкі «Скарына на Градчанах», вершы, эсэ, нарысы М. Багдановіча, М. Гарэцкага, У. Караткевіча, Я. Купалы І іншых пісьменнікаў.
.............................................................................................................................................
1(091)(476)
А23
Агіевіч У. У

Імя і справа Скарыны: У чыіх руках спадчына /У. У. Агіевіч. — Мн.: Бел. навука, 2002. — 319 с: іл.

Кардынальна па-новаму ацэньваецца духоўная спадчына ўсходнеславянскага мысляра, асветніка і першадрукара Георгія (Францыска) Скарыны. Комплексны падыход дазволіў выкарыстаць тэкставыя і графічныя творы Вялікага Палачаніна, а таксама дакументальныя матэрыялы як базу даных для вызначэння характарыстык біяграфіі і светапогляду генія. Мяняецца ўся канцэпцыя Скарыніяны і Скарыны, які раскрыў сапраўдныя стасункі паміж рэлігіяй і навукай, па-філасофску выявіў несупярэчлівасць ісцін веры і ведаў, гарманізавау філасофскія асновы гуманізму Рэнесансу з духоўнымі традыцыямі хрысціянства, паглыбіў артадаксальнае разуменне чалавека.
Праз эксплікацыю сувязі духоўнай спадчыны Скарыны з еўрапейскім кантэкстам паказана месца беларускай культуры і навукі у сусветнай гісторыі.
Прапануецца навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам ВНУ, вучням старэйшых класаў сярэдняй школы і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй беларускай навукі і культуры.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
.............................................................................................................................................
002.2
Н50
Немировский Е. Л.
По следам Франциска Скорины: Докум. повесть.— Мн.: Беларусь, 1990.— 271 с: ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего:1  СБО (1)

Известный исследователь книги и истории книгопечатания увлекательно рассказывает о том, как ученые России и других стран искали и находили книги Ф. Скорины, документы о его жизни и деятельности, сообщает интересные подробности о самом первопечатнике и его книгах.
Для широкого круга читателей.
.............................................................................................................................................
002.2
Л12

Лабынцаў Ю.
Скарынаўскі каляндар. — 2-е выд.-Мн.: Маст. літ., 1990.— 183 с.
У кн. таксама: Эклезіяст, або Саборнік у перакладзе і выданні Францыска Скарыны.— Факс. выд.: Прага, 1518.— 35 с: іл.

Имеются экземпляры в отделах: всего:1  СБО (1)

Зборнік прапануе матэрыялы, прысвечаныя жыццю і дзейнасці Фракцыска Скарыны. Размешчаны яны адпаведна храналогіі жыцця і дзейнасці Ф. Скарыны. Фотатыпічным спосабам падаецца выдадэены Ф. Скарынам «Эклезіяст», уключаны ў перакладэе ў 200-томнае выданне “Бібліятэкі сусветнай літаратуры"
.............................................................................................................................................
94(476)
М29
Марціновіч Л.
Святая Еўфрасіння: Нарыс: для малод. шк. узросту/В. П. Сташчанюк.-Мн.: Юнацтва, 1999.-62 с: іл.

Захоплена і аб'ектыўна расказваецца пра жыццё і дзейнасць выдатнай беларускай жанчыны – асветніцы XII стагоддзя Еўфрасінні Полацкай. Асаблівая ўвага звернута на яе ролю ў асветніцтве роднага народа, на тое, як праз стагоддзі самаахвярны лес Еўфрасінні Полацкай стаў сімвалам нацыянальнай трываласці і самасвядомасці.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
.............................................................................................................................................
94(476)
А82
Арлоў, У. А.
Еўфрасiння Полацкая = Евфросиния Полоцкая / У. А. Арлоў. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 1992. - 220с. : ил. - (Святыя зямлi Беларускай). - ISBN 5-340-01238-7 : 1045.00 р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)

Книга о патронессе Белоруссии — святой Евфросинии Полоцкой. Полоцкая княжна Предслава (XII в.) в юные годы постриглась в монастырь под именем Евфросинии, стала выдающейся просветительницей, а впоследствии была причислена к сонму святых и признана небесной покровительницей Белорусской земли. Кроме популярного очерка жизни и духовных подвигов, в книгу включено ее “Житие”, обращенные к Евфросинии Полоцкой молитвы, а также рассказ о загадочном исчезновении и поисках национальной реликвии — напрестольного креста, созданного по заказу подвижницы в 1161 году.
.............................................................................................................................................
94(476)
А82
Арлоў Ул.
Таямніцы Полацкай гісторыі. — Мн.: Полымя, 2000.— 464 с: іл.

Чытача чакае захапляльнае падарожжа ў полацкую даўніну. Аўтар цікава і дасціпна апавядае пра незалежнае Полацкае княства і лёс нацыянальнай рэліквіі -— крыжа святой Еўфрасінні, пра дзейнасць у Полацку ордэна езуітаў і падзеі 1812 года, пра Полацкі кадэцкі корпус і выдатных людзей, якіх даў Беларусі і свету найстаражытнейшы горад нашай краіны.
Кніга адрасаваная старшакласнікам і студэнтам, а таксама ўсім, хто імкнецца глыбей ведаць гісторыю Беларусі.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
.............................................................................................................................................
94 (476)
М29
Mapціновіч, A.
Залатавуст з Турава, альбо Якая яна, старажытная Тураўшчына? / Алесь Марціновіч. — Мінск: Беларусь, 2009. — 119 с: іл.

Даходліва i зацікаўлена аутар кнігi расказвае пра жыццё i дзейнасць Кірылы Тураускага — выдатнага ўсходнеславянскага царкоунага дзеяча, пісьменніка, багаслова, прапаведніка, які жыў у XII стагоддзі, быў епіскапам у Тураве i ушаноўваецца як святы. Постаць Кірылы Тураўскага ўвасоблена на фоне асноўных падзей, што адбываліся на Палессі у той час.Для шырокага кола чытачоў.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
.............................................................................................................................................
27
М48
Мельнікау А. А.
Кірыл, епіскап Typaўcкі: Жыццё. Спадчына. Светапогляд —Мн.: Беларуская навука, 1997. — 462 с.

Kнігa прысвечана асобе i творчасці "рускага Залатавуста" XII ст., славутага хрысціянскага падзвіжніка-асветніка, пісьменніка i прапаведніка. Аўтар упершыню робіць спробу дэталёвага узнаўлення рэальнай біяграфіі свяціцеля, а таксама праводзіць атрыбуцыйнае даследаванне твораў Кірылы Тураускага. Чытач знойдзе разгорнуты разгляд багаслоўскіх i філасофскіх поглядаў мысліцеля, асаблівасцей паэтыкі яго твораў. Кніга мае дадатак, які ўяўляе найбольш поўны збор твораў класіка ўсходнеславянскай літаратуры.
Разлічана на гісторыкаў, філолагаў, культуролагаў, ycix, хто цікавіцца беларускай мінуўшчынай, духоўнай спадчынай усходніх славян.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
.............................................................................................................................................
002.2 (476)
С 24
Свитязь: Альманах библиофилов Белорусии - /Сост. Л. А. Казыро; Редкол.: С. В. Букчин (гл. ред.) и др.— Мн.: Беларусь, 1989.— 255 с.:ил.

Сборник содержит статьи писателей, журналистов, работников культуры и производства — энтузиастов книжного дела, в которых они освещают различные эпизоды из истории создания и распространения книги, деятельности библиотек, рассказывают о судьбах отдельных книг, разыскания книголюбов.Для широкого круга читателей.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : СБО (1)
.............................................................................................................................................
002.2(476)
И90
История книги, книжного дела и библиографии в Белоруссии  / Академия наук Белорусской ССР, Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа. - Минск, 1986.

Сборник научных статей освещает различные вопросы из истории книжной культуры в Белоруссии. Авторы широко привлекают малоизвестные литературные источники и новые архивные материалы.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : СБО (2)
.............................................................................................................................................
002.2(476)
Д76
Друк Беларуі, 1992 : Стат. зб. / Нац. кн. палата Беларуі Склад. Л.П. Рабушка. - Мн.: НКП Беларуі, 1993. - 84 с
Змяшчае звесткі аб выданні ў Рэспубліцы Беларусь кніг, часопісаў, газет, нотных выданняў, твораў выяўленчага мастацтва за 1992 год, а таксама асобныя звесткі за апошнія тры гады.

Разлічаны на статыстыкаў, эканамістаў, даследчыкаў, работнікаў друку i кніжнага гандлю, выкладчыкаў i студэнтаў навучальных устаноў.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : СБО (1)
.............................................................................................................................................

  • Республика Беларусь
    г. Гродно ул. Терешковой, 28

  • +375 (152) 62-35-99

  • +375 (152) 62-36-30

  • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.