Тематические выставки

Историко-культурное наследие Беларуси

 

94(476)
К78
Краіна Беларусь: ілюстраваная гісторыя / тэкст У. Арлоў ; маст. З. Герасімовіч ; рец.: Грыцкевiч А.П., Г. В. Штыхаў. - Martin : Neografia, 2003. - 317 с. - 42120.00 р.

Займальная i даступная для чытача любога узросту, гэтая кніга уводзіць у свет нашай мінуушчыны ад найстаражытнейшых часоу да пачатку XX стагоддзя. На яе старонках вы сустрэнецеся з выдатнымі гістарычнымі асобамі, даведаецеся пра жьццё і побыт, вайсковыя перамогі і культурныя дасягненні беларусау у розныя эпохі. У кнізе змешчаныя блізу дзвюх тысяч ілюстрацый, у тым ліку унікальныя летапісныя мініяцюры, сярэднявечныя гравюры, рэдкія фотаздымкі. Шмат якія ілюстрацыі беларускаму чытачу дагэтулъ былі невядомыя. Гісторыя нашай краіны разглядаецца як частка агульнаеурапейскага руху цывілізацыі.

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ (1)
..........................................................................................................................................
008
К 90
Культура Беларусі: энцыклапедыя. Том 1. А-Б / рэдкал. Т. У. Бялова [и др.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броукі, 2010. - 703 с. - 46550.00 р.

Выдаецца па заказу i пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Экземпляры : всего 1 : СБО (1)
.............................................................................................................................................
72
А60
Аляксееў, А.
Спадчына Беларусі: фотаальбом / А. Аляксееў, А. Лукашевіч ; галоўны рэд.Я. В. Малашэвіч. - Мінск : Мінская фабрыка каляровага друку, 2004. - 319 с. - 50000.00 р.

Экземпляры:всего1:ЧЗ(1)
.............................................................................................................................................
39
Н30
Народная культура беларусі : энцыклапедычны даведнiк / пад агульнай рэд.В. С. Цiтова, ,маст.I. I. Бокi, У. М. Жук. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2002. - 432 с. - 6140.00 р.

Экземпляры : всего 1 : ЧЗ (1)
.............................................................................................................................................
994(476)
Л88

Гісторыя культуры Беларусі : Лыч Л., Навiцкi У. - 2-е выд., дап. - Мінск : ВП "Экаперспектыва", 1997. - 486 с. - 63000.00 р., 67500.00 р.

У гістарычным плане раскрыты шлях, які прайшла культура Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён. Праблема асветлена ў цеснай сувязі з эканамічнай i палітычнай гісторыяй Беларусі i тымі культурнымі працэсамі, што адбываліся ў суседніх краінах, а таксама ў заходняй i цэнтральнай Еўропе. Асноўнае месца адведзена паказу дзяржаўнай палітыкі ў сферы мовы. Культурны працэс на Беларусі асветлены праз канкрэтную дзейнасць славутых асветнікау, пісьменнікау, мастакоу, архітэктарау i іншых прадстаунікоу творчай інтэлігенцыі.
Для студэнтаў i навучэнцаў вышэйшых i сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, уcix, каго цікавіць гісторыя культуры беларусі.

Экземпляры: всего 1 : чз (1)
.............................................................................................................................................
39(476)(091)
Ц74
Цiтоў, В. С.
Этнаграфiчная спадчына: Беларусь. Краiна i людзi / Цiтоў В.С. - 2-е выд. - Минск : Беларусь, 2001. - 208с. : ил. - 3120.00 р.

Kнiгa дае асновы этнаграфічных ведаў пра беларускі народ (этнас) i яго старажытную культуру. Першая частка знаёміць чытача засноўнымі паняццямі ў этнаграфіі, асаблівасцямі этнагенезу i этнічных працэсаў на Беларусі, з яе геапалітычным становішчам i этнічнай тэрыторыяй, а таксама з міжэтнічнымі сувязямі i стасункамі і з суседзямі (рускія, палякі, украінцы, літоўцы) i іншымі народамі (яўpэi, татары, цыганы), што здаўна пражывалі на Беларусі. Гісторыка-культурная спадчына розных краёў-рэгіёнаў адрозніваецца багатымі фарбамі i паўстае перад намі як жывое дрэва, вечна пульсуючая крыніца народнай творчасці i духоунай энергіі. Асобная увага удзяляецца беларускаму замежжу.
Кніга багата ілюстравана. Адрасуецца ўciм тым, хто цікавіцца гіторыяй i культурнай спадчынай народа, пойдзе на карысць i студэнтам, гурткоўцам-краязнаўцам, вучням старэйшых класаў.

Экземпляры: всего 1 : ЧЗ (1)
.............................................................................................................................................
904 (476)
Д85
Дучыц Л. У.
Археалагічныя помнікі ў назвах, вераваннях i паданнях беларусаў / Пад рэд. М. А. Ткачова. — Мн.: Навука i тэхніка, 1993. — 59 с: іл.

Разглядаюцца археалагічныя помнікі ў народным уяўленні ў розныя часы, зменлівасць мясцовых назваў у сувязі з гістарычнымі падзеямі. Паказваецца сувязь з язычніцкімі культамі, расказваецца аб павер'ях, даецца cпic народных назваў археалагічных помнікаў Беларусі.
Разлічана на масавага чытача.

Экземпляры: всего: 1 ЧЗ(1).
.............................................................................................................................................
728.8
З 36
ЗАСЛАВСКИЙ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК: фотаальбом/ авт. текста і сост. І.П.Загрышав. - Мн.:Беларусь -85 с.

На белорусском, русском, английском, французском, немецком и испанском языках.

Экземпляры:всего:1 ЧЗ(1).
.............................................................................................................................................
902
Д43
Г.В.Штыхаў, П.Н.Захарэнка
Старажытныя скарбы Беларусі . - Мн.:Выдавецтва «Беларусь» Дзяржаўнага камітэта Савета міністраў Беларускай ССР па друку, 1971. - 0.87 р

На беларускай, рускай і англійскай мовах.

Экзэмпляры: усяго:1 ЧЗ(1).
.............................................................................................................................................
725.9
Т78
Трусаў А.А.
Старадаўніх муроў адраджэнне: Мінулае і сучаснасць Лід. замка. - Мн.: Полымя, 1990. -79 с.: іл. – (Помнікі беларус. дойлідства).

Апавядаецца пра багатую гісторыю ўнікальнага помніка старажытнасці – Лідскага замка, своеасаблівага ваенна-абарончага збудавання 14-17 стагоддзяў, пра яго сённяшні дзень і далейшы лёс.
Адрасуецца масаваму чытачу.

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ (2)
.............................................................................................................................................
728.83
К 90
Кулагин А. Н.
Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Бе­лоруссии: Вторая половина XVIII—начало XIX в.-— Мп.: Наука и техника, 1981.—134 с, ил, -1 р. 70 к.

В книге анализируется развитие дворцово-усадебной архитектуры Белоруссии периода второй половины XVIII — начала XIX в., сложный путь ее художественно-стилевого развития от позднего барокко к клас­сицизму. Рассматриваются основные элементы дворцовых и усадебных комплексов: архитектура дворцов и усадебных домов, их интерьеры, парки с малыми архитектурными формами, хозяйственные и служебные постройки. Книга богато иллюстрирована.

Экземпляры: всего1: ЧЗ (1).
.............................................................................................................................................
904
З-46
Здановіч Н. I., Крауцэвіч А. К., Трусау А. А.
Матэрыяльная культура Mipa i Mipcкага замка.—Мн.: Навука i тэхніка, 1994.-- 152 с: іл.

Гэтая праца —вынік шматгадовых археалагічных даследаванняу унікальнага сярэднявечнага паселішча, знакамітага праз свой замак. Горад i замак разглядаюцца як неадлучныя часткі аднаго комплексу.
Разлічана на навукоуцау, краязнауцау i ycix аматарау гісторыі.

Экземпляры: всего1: ЧЗ(1).
.............................................................................................................................................
908
А 93
Аўгустоўскі канал. Ад Віслы да Немана : фотаальбом / укл. А. І. Ласмінскі. - Мінск : Беларусь, 2003. - 171 с. - 10000.00 р.

На беларускай, рускай, англійскай і польскай мовах.

Экзэмпляры: усяго 2 : ЧЗ (2).
.............................................................................................................................................
728.81
Т78
Tpycaў A. A. iнш. Стары замак у Гродне XI—XVIII стст.: Гіст.-археал. нарыс /
А. А. Трусаў, В. Е. Собаль, Н. I. Здановіч.— Мн.: Навука i тэхніка, 1993.-152 с: іл.

На аснове археалагічных раскопак у 1980-я гады аналізуецца матэрыяльная культура старажытнага Гродна на тэрыторыі Старога замка. Kнiгa ілюстравана. Для гісторыкаў, археолагаў, краязнаўцаў, ycix, хто цікавіцца нацыянальнай культурай.

Экземпляры: всего 3: ЧЗ(3).
.............................................................................................................................................
72(476)
Л19
Лакотка А. I.
Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры. — Мн.:Ураджай, 1999.— 366 с: іл.

Kнiгa прысвечана гістарычнаму аналізу беларускага дойлідства на працягу тысячагоддзя як часткі працэсу фарміравання асяроддзя пражывання. Родныя вуліцы пад шатамі, якія шапочуць старыя легенды, бацькоўская сядзіба, двор, плошча з крамамі, школа на ўзгорку, непадалёку бачны макаўкі царквы i востры шпіль касцёла, нібы постаць здані сілуэт замка — вось калыска спрадвечнай бытнасці... Сяло, мястэчка, горад — прасторы нашага сусвету. У вандроўку па ix i вядуць чытача радкі гэтай кнігі.
Для этнографаў, мастацтвазнаўцаў, архітэктараў.

Экземпляры: всего 2 : ЧЗ (2)
.............................................................................................................................................
721(476)(09)
Л19
Лакотка А. I.
Пад стрэхамі прашчураў / Маст. Л. I. Мялоў. — Мн.: По­лымя, 1995. — 384 с: 1л.

Kнiгa прысвечана народнаму беларускаму дойлідству, якое разглядаецца як асяроддзе прабывання этнасу. У папулярнай форме раскрываюцца гістарычна абумоўленыя асаблівасці рассялення нашых далёкіх продкаў, характарызуюцца тыпы паселішчаў, грамадскіх i культавых збудаванняў, двароў i сядзіб, вытворчых пабудоў. Паказаны магчымасці ўвасаблення народных традыцый у сучаснай архітэктуры.
Адрасавана усім, хто цікавіцца гісторыяй i культурнай спадчынай роднага краю.

Экземпляры: всего 2: ЧЗ(2).
.............................................................................................................................................

  • Республика Беларусь
    г. Гродно ул. Терешковой, 28

  • +375 (152) 62-35-99

  • +375 (152) 62-36-30

  • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.